knihovna
Základní a Mateřská škola HODICE
Vítejte!!! Právě se nacházíte na stránkách ZŠ a MŠ Hodice
Dnes je středa 26.2.2020
Svátek slaví Dorota, zítra Alexandr

Základní škola

 

Základní škola v Hodicích je dvoutřídní  málotřídní škola, kterou navštěvují žáci 1. – 5. ročníku.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání.

V základní škole je provoz od 7.00 do 15.30 hodin.

Zřizovatelem je Obec Hodice, která do modernizace objektů základní školy a mateřské školy investovala v posledních letech nemalé částky na rekonstrukci podlahové krytiny, elektroinstalace a výměnu oken v obou budovách. Zároveň hradí částečně provoz obou budov.

Co nabízíme našim žákům:

Našim žákům poskytujeme plnohodnotné vzdělání. Výhodou naší školy je menší počet žáků ve třídách. Učitel jim tak  může věnovat značnou individuální péči.  Žáci mají větší možnost  projevit se, což na velkých školách prakticky realizovat nelze. Spojené ročníky svojí podstatou nutí žáky k samostatnosti, a to z nich činí jedince schopné uspět v mnoha životních situacích.

Velice dobré výsledky máme i u dětí s vývojovými poruchami učení, tyto poruchy se v menším kolektivu snáze rozpoznají.
Tito žáci navíc pravidelně navštěvují hodiny reedukace, které vyučují aprobovaní pedagogové.
Vše probíhá ve spolupráci s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny a rodiče se u těchto žáků mohou rozhodnout, zda chtějí hodnocení známkami nebo slovní.
Ve škole také nabízíme rodičům logopedickou prevenci u dětí s chybnou výslovností.
Menší počet dětí na škole umožňuje každodenní kontakt s učitelem, žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy, může zde fungovat lepší kontakt s rodiči dětí.
Žáci mají možnost vzájemně spolupracovat, učit se jeden od druhého, zejména mladší od starších, mají prostor k tomu si pomáhat, tolerovat se. Vztahy mezi žáky naší školy bývají otevřené a pevné, trvají často celý život.  Kázeňské problémy se zde vyskytují minimálně.
Dítě má možnost vyrůstat v klidném, pohodovém prostředí malé školy, nikoli ve velkém kolosu, kde na něho, často již od útlého věku, působí řada negativních jevů včetně návykových látek, drog a šikany.
Zanedbatelný není ani fakt, že žáci nejsou stresováni brzkým ranním vstáváním a dojížděním autobusem.
Z výzkumů vyplývá, že žáci málotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí.

Představujeme školu

Škola je umístěna v budově, obklopené školní zahradou s hřištěm, zařízeným pro sportování.

V přízemí budovy se nachází obě třídy, vybavené interaktivními tabulemi, výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi a vyhovujícím nábytkem. Ve škole máme sice pouze jednu další odbornou učebnu - počítačovou, ale obě třídy jsou částečně vybaveny ke specializaci, např. hudební výchovy a práci se žáky s výukovými obtížemi.

V jedné ze tříd  pracuje paní učitelka se žáky při reedukaci výukových potíží na dvou počítačích, kde jsou nainstalovány nejmodernější výukové programy, využívané při nápravě dyslektických obtíží žáků. Druhá třída je zaměřena na výuku hudební výchovy; stabilně jsou zde umístěny klávesy, dětské Orffovy hudební nástroje a také hudební výukové programy, využívané při práci na interaktivní tabuli.

V přízemí jsou dále 2 místnosti, využívané školní družinou, šatna a sociální zařízení.

V prvním patře je naší chloubou počítačová učebna s 10 počítačovými stanicemi, další didaktickou technikou, žákovskou a učitelskou knihovnou. V této učebně se vyučuje nejen nový předmět v 5. ročníku – informatika, ale je využívaná i v dalších vyučovacích hodinách k procvičování učiva s výukovými programy a dále tuto učebnu využívají děti školní družiny v počítačovém kroužku. Také zde najdeme kancelář a školní jídelnu – výdejnu. Jídlo se dováží z mateřské školy, paní kuchařka se snaží pravidelně obměňovat jídelníček, zpestřovat ho a zejména dbá na zdravou stravu. Do školní jídelny chodí děti na teplé obědy a připravují se tu pro ně i zdravé svačiny.

Kromě toho si žáci mohou koupit státem dotovaná mléka, jogurty a zdarma dostávají ovoce v rámci projektu Ovoce do škol.

Školní družina má sice pouze odpolední provoz, ale děti ji navštěvují velice rádi. Paní vychovatelka připravuje denně různé aktivity, soutěže, zábavná odpoledne apod. Děti si zde hrají, odpočívají, malují a vyrábí různé výrobky.

Mimoškolní aktivity

V rámci školní družiny se mohou žáci školy zapojit do různých aktivit (dramatická, výtvarná, sportovní, práce na počítačích nebo angličtiny). Dále nabízíme kroužek hudební - hru na flétny. Děti, které navštěvují kroužky dramatický a hudební, pravidelně vystupují na akcích, pořádaných v obci v KD Hodice.

 • Každoročně se účastníme:                   Další aktivity

 • plavecký výcvik v krytém bazénu v Jihlavě;

 • kurz dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti v Jihlavě pro žáky 3. a 4. ročníku;

 • kulturní akce (divadelní představení) přímo ve škole, kdy k nám přijíždějí herci nebo muzikanti, nebo jezdíme s dětmi na kulturní akce do Třeště;

 • vystoupení pro veřejnost: kulturní program pro seniory, rozsvěcování vánočního stromu;

 • úzce spolupracujeme s mateřskou školou; žáci školy připravují program pro děti mateřské školy ke Dni dětí, společně vítáme předškoláčky apod.;

 • zapojujeme se ro různých soutěží sportovních, výtvarných dne aktuální nabídky;

 • společně s DDM v Třešti soutěžíme s ostatními školami v zábavných odpolednech;

 • spolupracujeme se ZUŠ v Třešti, účastníme se několika vystoupení či akademie žáků ZŠ Třešť, ve kterých učinkují i žáci naší školy;

 • pořádáme „Den Země“, účastníme se úklidu v okolí obce;

 • uskutečňujeme rozloučení s páťáky – „Šerpování“;

 • spolupracujeme s Místní knihovnou, která připravuje pro děti různé pořady se zaměřením na literaturu a „Pasování prvňáčků na čtenáře“;

 • během celého školního roku se snažíme zapojit žáky a veřejnost do aktivit, zaměřených na třídění odpadů, sběr papíru, elektro; jsme zapojeni do projektů „Soutěž s panem Popelou a „Recyklohraní“;

 • nepravidelně podnikáme exkurzi do Planetária a Brně;

 • jedenkrát za rok navštěvujeme středisko ekologické výchovy Chaloupky nebo Ostrůvek;

 • samozřejmostí jsou na konci školního roku výlety.

 

Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace

Hodice 86
589 01 Třešť

IČ: 71 01 05 21
právní forma:
   příspěvková organizace

Základní škola
   567 224 739
   skola@hodice.cz

Školní družina
   567 224 739

Mateřská škola
   567 224 729
   skolka.hodice@seznam.cz

Školní jídelna
   567 224 729

Doporučujeme
FOTOGALERIE
vstupte
edited by n.e.s.p.i.